Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Proper Media Wojciech Przybylski, NIP: 6452404466 (dalej jako „Proper Media”).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Uprzejmie informujemy, że nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W celu umożliwienia podjęcia kontaktu, poniżej wskazujemy nasze dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: Proper Media Wojciech Przybylski, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice

Numer telefonu: 733-552-900
Adres e-mail: wojciech@przybylski.pro

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Informujemy, że Twoje dane osobowe są zbierane przez Proper Media i przetwarzane:

a) w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”).
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Proper Media jako administratora danych, w szczególności w celu świadczenia usług na rzecz Klientów Proper Media. Podstawą przetwarzania Twoich danych lub danych Twoich pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c) w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Proper Media, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
d) w celu odpowiedzi na Twoje wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się naszej stronie internetowej lub drogą mailową na adres wojciech@przybylski.pro. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania danych w powyższym zakresie może być również prawnie uzasadniony interes Proper Media, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czy przekażemy Twoje dane innym podmiotom?

W zależności od okoliczności, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być współpracujące z Proper Media: biuro rachunkowe, firmy hostingowe, dostawcy narzędzi internetowych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe zebrane przez Proper Media będą przetwarzane odpowiednio:

a) przez czas trwania umowy, a ponadto do momentu przedawnienia roszczeń jakie Proper Media może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Proper Media w związku z prowadzoną działalnością;
b) przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Proper Media;
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego;
d) przez okres 3 miesięcy od momentu odpowiedzi na przesłaną wiadomość, jeżeli dane zawarte w przesłanej wiadomości będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.

Prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że masz prawo:

a) żądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Proper Media;
b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Proper Media dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
c) w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wniosłeś sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, masz prawo do żądania usunięcia przez Proper Media Twoich danych osobowych;
d) w przypadku, gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Proper Media weryfikację prawidłowości danych;
e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby Proper Media je usunęła; gdy Twoje dane nie będą Proper Media już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Twoich roszczeń lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Proper Media są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Ciebie danych osobowych, o ile Proper Media przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

W celu realizacji ww. praw, uprzejmie prosimy o kontakt z Proper Media (osobiście, drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailowo – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).

Proper Media zastrzega sobie prawo weryfikacji Twojej tożsamości przed podjęciem działań mających na celu realizację ww. praw.

Jeżeli w Twojej ocenie Proper Media naruszyła przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach przysługuje Ci sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych?

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Proper Media nie będzie mogła dłużej przetwarzać Twoich danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Twoich praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Proper Media.

Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić się do Proper Media osobiście, telefonicznie albo wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Proper Media lub w formie e-mailowej na adres wojciech@przybylski.pro

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy zawartej z Proper Media lub kontakt z Tobą.

Źródło pochodzenia danych osobowych

W pewnych sytuacjach, Proper Media może wejść w posiadanie Twoich danych osobowych w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów, z Internetu.

Czy przetwarzamy wskazane przez Ciebie dane w sposób zautomatyzowany?

Uprzejmie informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.